Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2024. április 16.,
Csongor napja van.

 

Lelkiség

Imádság Szent István királyhoz

Feltöltve:  2022. augusztus 20.

Urunk, Istenünk:
Köszönjük, hogy Szent István királyban
országalapítót adtál nekünk.
Köszönjük, hogy megismerhettük
Jézus Krisztus tanítását.
Országunkat szilárd alapra építette:
miként az evangéliumi bölcs ember,
aki sziklára építette a házát.
Sokféle vihart kellett kiállnunk,
s a szél most is süvít, az ár most is fenyeget.
Amit őseink építettek,
nekünk, utódoknak kell megőriznünk.
Add, Urunk, hogy hűségesek lehessünk
keresztény gyökereinkhez!
Add, hogy bátran vállaljuk a közösséget
mindazokkal,
akik magukat keresztény magyaroknak vallották.
Add, hogy felismerjük: az építést,
melyet őseink megkezdtek, nekünk kell folytatnunk
mindennapos helytállásunkkal, hűségünkkel!
Add meg Szent István királyunk közbenjárására,
hogy célkitűzéseinkben, cselekedeteinkben,
minden munkánkban
országunk javát szolgálhassuk!
Mert hisszük és valljuk:
keresztény módon élve,
másokért áldozatot vállalva,
nem önmagunk önző érdekeit keresve,
hanem a köz javát szemünk előtt tartva
nemcsak a földi, de az örök országot is építjük.
Korzenszky Richárd

Ima papokért

Feltöltve:  2022. május 08.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.

(Szent II. János Pál pápa)

Húsvét 2022

Feltöltve:  2022. április 17.

Nem tudjuk elképzelni, milyen lehetett a feltámadás. Egy ember költötte történetben aligha szerepelne olyan Krisztus, aki a halálból megtérve kendőt hajtogat. Az üdvtörténet egyik leghalkabb mozzanata. Gyönyörű jelenet. Mélyen emberi, mélyen isteni. Betekintést enged a feltámadás titkába, amely nemcsak köveket és világokat mozdító erő, nemcsak földrengés, villámlás, hanem csendes és gondos rendbetétel is. Figyelmes, szelíd mozdulat. A feltámadt Krisztus összehajtja halotti fejkendőjét. És vele együtt simítja, igazgatja a világ gyűrött ráncait. Legtöbbször épp oly észrevétlenül, hogy csak egy angyal látja.

(Koncz Veronika)

Advent negyedik hete péntek

Feltöltve:  2021. december 24.

 


Szentkarácsony van!
Az örök jövendő a mi időnkbe, a mi jelenünkbe lépett. Fényessége vakít még - annyira, hogy azt gondoljuk, éjszaka van még. Mindenesetre boldogító éjszaka ez, - éjszaka, mely melegít és világít, amely szép és titokzatos.
Csendes, szent éjszaka.
Számunkra azonban csak akkor az, ha ennek az éjnek szent csendjét lényünk bensejébe engedjük, ha a mi szívünk is egyedül virraszt. Tulajdonképpen nem is nehéz ez, mivel az ilyen csend és egyedüllét könnyű. Csak annyi súlya van, amennyi minden fenséges dolognak velejárója, mely egyszerű és nagy egyben. Hiszen magányosak vagyunk. Szívünkben van egy legbensőbb hely, ahol magunk vagyunk, ahova senki sem juthat, csak az Isten.

K. Rahner

Advent negyedik hete csütörtök

Feltöltve:  2021. december 23.

Irgalmában meglátogat minket a magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a béke útjára irányítsa. (Lk 1,79)

 

Betlehemi Kisded Jézus!
Add, hogy egész életünkben részesei lehessünk
a karácsonyi esemény mélységes titkának!
Küldd el az emberi szívekbe azt a békét,
amely után annyira áhítozunk,
és amelyet egyedül csak Te adhatsz meg.
Segítsd meg az embereket, hogy egyre jobban megismerjék
és elismerjék egymást,
és testvérek módjára éljenek egymás mellett,
mint az Atya gyermekei.
Mutasd meg az emberiségnek dicsőségedet,
szentségedet és tisztaságodat.
Ébressz szívünkben szeretetet és hálát
mérhetetlen jóságod iránt.
Vezess minket szereteted egységébe
és ajándékozz meg békéddel. Amen.

(XXIII. János pápa)

Advent negyedik hete szerda

Feltöltve:  2021. december 22.

 

Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. (1Ján 4,16)

 

Isten szereti az embert.
Az ember szeretheti az Istent.
Az Őt szeretők az Isten gyermekei.
Ő a mi Atyánk és mi emberek egymásnak testvérei vagyunk.
Hűséges Isten-kapcsolatban betölt bennünket
a Lélek és önző énünk mások felé fordul,
szeretetre formálódik szívünk.
Hatalmat kapunk arra, hogy Isten
gyermekeiként egyre bővüljön szeretetünk.
Isten felénk áradó szeretetéből igazi emberszeretet fakad.
Nemcsak családi körben, nemcsak testvéri körben
és nemcsak szentestére. Kitágul a szenteste,
szent napokká, hetekké, évekké,
évtizedekké... megszentelődött életté.

(Gyökössy Endre)

Advent negyedik hete kedd

Feltöltve:  2021. december 21.

Remélj az Úrban és tedd a jót,
akkor megmaradsz földeden és biztonságban élsz.
Az Úrban leld örömed,
s ő betölti szíved vágyait.

(Zsolt 36,3)

Talán nem is tudjuk igazán, mit jelent szeretni, s ezen én nem is nagyon csodálkozom.
A szeretet ugyanis nem áhítatos, mézédes érzésekből áll, hanem abban a szilárd elhatározásban valósul meg, hogy minden dolgunkban Isten tetszésére akarunk lenni, vagyis lehetőleg semmiben sem akarjuk megsérteni Istent.
A szeretet többet ér a hosszú életnél.
Istennél nem az idő számít, hisz ő örökkévaló.
Nála csak a szeretet számít.
Az én hivatásom: megszerettetni az Úristent úgy, amint én szeretem, és megtanítani a lelkeket a gyermeki bizalom és megnyugvás egyszerű útjára.
Szeretem Anyámat, az Egyházat,
és tudom, hogy egy szemernyi tiszta szeretetből több hasznot meríthet,
mint a nagy tettek összességéből, ha nem a szeretet hozta létre őket.

(Lisieuxi Szent Teréz)

Advent negyedik hete hétfő

Feltöltve:  2021. december 20.

 

Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el.

Iz 7,14

Hálát adunk neked, Urunk,
hogy annyira szerettél minket,
hogy részt vállaltál emberi sorsunkból.
Beléptél a teremtett világba,
vállaltad
a szűk emberi létet,
kicsinyes helyzeteket,
az egyhangú, szürke hétköznapokat,
vigasztalan körülményeket,
a megnemértés börtönét,
a végső és végleges sikertelenséget,
a halandó és halálra váró emberi testet,
az Istentől elhagyatottság érzésének sötétségét.
Megmutattad nekünk,
hogy mindezek ellenére érdemes embernek lenni.

Advent IV. vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 19.

 

Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! (Lk 1,45)

 

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja,
Te ajándékoztad a világnak
az igaz világosságot,
Jézust, a te Fiadat, Isten Fiát.
Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására,
s így a jóság forrásává lettél,
mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust.
Vezess minket őhozzá.
Taníts meg minket megismerni és szeretni őt,
hogy mi magunk is
valóban szerető emberek
és az élő víz forrásai lehessünk
egy szomjazó világban.

(XVI. Benedek pápa)

Advent harmadik hete szombat

Feltöltve:  2021. december 18.

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. (1Pét 5,7)

 

Adj nekem, Uram, szent lelket,
mely arra figyel, ami jó és tiszta,
hogy ne rettenjek meg a bűnnek láttán,
s megtaláljam a módját, hogy a dolgokat újból rendbe hozzam.
Ajándékozz meg, Uram, olyan lélekkel,
melytől idegen az unatkozás, a zúgolódás,
a sóhajtozás és a panaszkodás,
s ne engedd, hogy túl sok gondot okozzak magamnak azzal,
amit "Én"-nek hívunk.
Uram, ajándékozz meg humorérzékkel,
add nekem kegyelmedet, hogy a tréfát megértsem,
hogy kissé több vidámságot találjak az életben,
azt másokkal is közölhessem. Amen.

(Morus Szent Tamás)