Szent István Plébánia

Ma 2017. december 11.,
Árpád napja van.

 

Lelkiség

Városi Keresztút 2016

Feltöltve:  2016. március 18.

 

 

2016 Fájdalmas péntekén, (márc. 18.) a Város minden plébániájáról vettek részt a közös keresztúti imádságon papok és hívők egyaránt, amelyet az idei évben a Szent István Plébánia szervezett a templom mögötti parkban.Bevezető ima:

A Keresztút, amelyre ma a Szent István templomnál összegyűltünk, az élet és a halál emlékét hordozza.

A Keresztút, ma két város - Jeruzsálem és Sopron találkozása: a Város, amelyet Jézus szeretett, ahol életét adta a világ megváltásáért; és a Város, ahol ma annyi hívő lélek indul el a Megváltó Krisztus szenvedésének útját imádsággal végigjárni.

A Keresztút, a hit útja, mert a halálra ítélt Jézusban fel fogjuk ismerni az egyetemes Bírót; Benne, aki a kereszt alatt görnyed, a világ Megváltóját; Benne a Keresztrefeszítettben, a történelem Urát, magát az Isten Fiát.

 Testvérek! Az Úr nevében gyűltünk össze. Ő, itt van velünk, ígérete szerint. Itt van velünk a Boldogságos Szűz Mária is, aki ott volt a Golgota csúcsán a haldokló Fiú Anyjaként, mint a Fájdalom Asszonya, aki társul szegődött a „fájdalmak férfijához, aki tudta mi a szenvedés.


Most induljunk és kövessük Megváltónkat. Kérjük, adja meg nekünk a bűnbánat könnyeinek adományát, hogy megtaláljuk a lelki szabadságot és az életet Vele és az örömöt Benne. Ámen.Hálás köszönet mindazoknak akik részt vettek és velünk imádkozták Urunk stációit, valamint azoknak, akik segítségünkre voltak a szervezésben.

 

 


Áldást kívánunk mindenkire!

                                                    Győző atya

 


 

Keresztúton

Feltöltve:  2016. március 05.

 

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét,
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak csontig elevenbe.

Jön az úton Szűzmária szembe.
A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi Anyánk is!

(Sík Sándor)

 

 

2016 Nagyböjt

Feltöltve:  2016. február 10.


„Hagyjuk, hogy Isten irgalmassága megsimogasson bennünket…” (Ferenc pápa)

 


Isten beleszeretett kicsinységünkbe, irgalmassága végtelen. Isten beleszeretett nyomorúságunkba. Ez a monológja, amelyet népéhez intéz, kinyilvánítja szeretetét, gyengédségét. Olyan szeretet ez, mint amikor egy apa vagy egy anya gyermekével beszél, aki éjszaka felriad álmából és így nyugtatja meg: „Megragadom jobbodat, légy nyugodt, ne félj”.

Jézus hányszor megfogalmazta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” – idézett a pápa Máté evangéliumából (Mt 11, 28). Én vagyok a te Istened, aki megfogom jobbodat, ne félj, kicsikém, ne félj. Én erőt adok neked. Add nekem mindenedet és Én megbocsátom vétkeidet, békét adok neked – így szól hozzánk az Úr.

„Ezek Isten simogatásai, Atyánk simogatásai, amikor irgalmasságával fejezi ki önmagát”– mondta a Szentatya, majd így folytatta: „Mi olyan idegesek vagyunk, amikor valami nem sikerül, lármát csapunk, türelmetlenek vagyunk. Az Úr azonban így szól: ’Légy nyugodt, nagy hibát követtél el, igen, de légy nyugodt; ne félj, Én megbocsátok neked. Add nekem hibáidat’. Ez a jelentése a zsoltár szavainak: ’Irgalmas az Úr, szeretete nagy’. Mi kicsinyek vagyunk, de Ő mindent nekünk adott. Pusztán nyomorúságainkat, kicsinységünket, bűneinket kéri, hogy átölelhessen, megsimogathasson bennünket”.

„Kérjük az Urat, hogy mindnyájunk szívében ébressze fel a hitet ebben az atyaságban, ebben az irgalmasságban. Ez az atyaságába és irgalmasságába vetett hit mindenkit tegyen kissé irgalmasabbakká a többiekkel” –fohászkodott végül Ferenc pápa.

Vízkereszt 2016

Feltöltve:  2016. január 06.


"Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia (Epiphania Domini, „az Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető. Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni, mint Krisztus születésének - a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának -, Krisztus keresztségének és a kánai menyegzőnek az ünnepe. E három evangéliumi esemény Jézus istenségének első „megnyilvánulásai”, epiphanéi.
Később az ünnep elsődleges témája keleten Jézus keresztsége lett (erre emlékeztet a vízszentelés); nyugaton viszont a háromkirályok látogatása került előtérbe, mindamellett itt is megmaradt a vízszentelés szertartása.

A II. Vatikáni Zsinat óta, a zsinati rendelkezések értelmében a római katolikus egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vízszenteléssel egybekötve. Jézus megkeresztelkedésének ünnepét a rákövetkező vasárnapon tartják. A kánai menyegzőről - amelyen Jézus első csodáját vitte végbe a vizet borrá változtatva -, egy közbeeső hétköznapon emlékezik meg az egyház.

A vízkereszt azért is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, mert ekkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat."


Juhász Gyula:
Vízkeresztre

Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.

Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.

Ô édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen…

2016. esztendő kezdetére

Feltöltve:  2016. január 01.

 

 

„Győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét!”  

 

 

Ezzel a mottóval küldi Ferenc pápa üzenetét január 1-jén a béke világnapja alkalmából minden jóakaratú embernek.
„Isten nem közömbös!

 

Istennek számít az emberiség, Isten nem hagyja magára az embert! Az új év kezdetén ezzel a mély meggyőződésemmel kívánok bőséges áldást és békét a remény jegyében minden férfi és nő, a világ minden családja, népe és nemzete számára, az államfőknek, kormányfőknek és a vallási vezetőknek. Ne veszítsük el a reményt, hogy a 2016-os esztendőben mindnyájan eltökélten és bizakodva dolgozunk majd, ki-ki a maga szintjén, az igazságosság és a béke megvalósításán. Igen, ez utóbbi Isten ajándéka és az emberek műve. A békét Isten adja adományként, de rábízza minden férfira és nőre, akik arra kapnak meghívást, hogy megvalósítsák…”


„…E gondolataimat, az újévre szóló jókívánságaimmal együtt Szűz Mária, az emberiség szükségletei iránt leggondosabb Édesanya gondjaira bízom, hogy elnyerje Fiától, Jézustól, a Béke Fejedelmétől könyörgéseink meghallgatását és áldását mindennapi erőfeszítéseinkre, amikor egy testvéri és szolidáris világért dolgozunk.”


A Szentatya üzenetéhez csatlakozva imával és szeretettel kívánok minden kedves testvéremnek áldott újesztendőt!


Győző atya

2015 Karácsony

Feltöltve:  2015. december 23.


„Jézus, Isten Fia, a világ Üdvözítője megszületett nekünk.” (Ferenc pápa)
 
 
A Szentlélek világítsa meg szívünket, hogy felismerhessük a Szűz Máriától Betlehemben született Gyermek Jézusban az Isten által minden embernek adott békét, reménységet és szeretetet.


Legyünk alázatos, Isten jóságának reményével eltelt személyek, akik befogadják és felismerik Jézust, aki minden személy és minden nép üdvössége!


Áldott karácsonyt mindenkinek!

 

Győző atya

 

Advent 2015

Feltöltve:  2015. november 26.


 

Az év legbensőségesebb időszaka érkezett el. A Karácsonyt megelőző hetek különleges hangulatot árasztanak. A növekvő sötétségben vágyakozunk a fényre, lámpákat, világítófüzéreket gyújtunk mindenfelé. A sok apró fény nem veszi el a sötétséget, de kicsit feledteti, annak félelmetes hatalmát. Advent fő szimbóluma a gyertya, amit az adventi koszorún gyújtunk meg minden este. A gyerekeket is elvarázsolja az élő láng, nem tudnak vele betelni.

Érdemes nyugodtabb estéken leülni a koszorú köré, elcsendesedni és közösen imádkozni, elbeszélgetni a gyertyák fényénél. Ez az élő láng Krisztus szimbóluma, aki fényt hoz, ahogy karácsony evangéliuma hirdeti: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.”

Krisztus az, aki megérint bennünket ezekben a napokban, ő közeledik felénk, nyitogatja szemünket, kopogtat a lelkünk ajtaján. Ő fordítja egymás felé az emberi szíveket, ő tölti el szeretettel, együttérzéssel, a békesség vágyával. Jó lenne ezt újra és újra felismerni, megbizonyosodni arról, hogy Isten közel van hozzánk, csak a szívünkbe kell nézni. Felfedezhetjük őt életünk mindennapjain, a másik emberben, családtagjainkban, barátainkban, a segítségre szorulókban, betegekben és szenvedőkben egyaránt.

Isten érkezése szeretetet, békét, fényt hoz, és mindig meghívást is: „jöjj és kövess engem”, legyél te is világosság, legyél te is szeretet a sötétségtől fenyegetett világban. 


Ha Adventben sikerül Istent keresve élnünk, akkor Karácsony éjszakáján annak eljövetelét ünnepelhetjük, aki valóban életünk világossága, aki valóban képes legyőzni a sötétség hatalmát életünkben és a világban is, a hozzánk megérkező Jézus Krisztust!

 

Áldott adventi készületet!
 

2015 Mindenszentek ünnepére

Feltöltve:  2015. október 30.


Mindenszentek ünnepe örömünnep. Azokat ünnepeljük, akik eljutattak életük, és minden emberi élet végső céljára, az örök boldogságra, Isten örök Országába. Ők is az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis nemcsak a földön élő valóság, hanem három része van.


    Az első része a küzdő Egyház. Küzdőnek nevezzük, mert mi itt a földi életben küzdünk a sátán cselvetései, a bűnök és az élet számtalan vihara között, hogy az örök életre juthassunk. A szentmisében az átváltoztatás után az eucharisztikus imádságban is imádkozunk a küzdő Egyházért, s tulajdonképpen saját magunkért: „Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Ferenc pápánkat és Lajos püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.”


    Az Egyház másik része a szenvedő Egyház. Ezt az Egyházat a tisztítóhelyen szenvedők alkotják. Ők is az örök élet részesei már, hiszen a tisztítóhely után Isten Országába juthatnak, csak még vezekelniük kell bűneikért. Érettük az eucharisztikus imádságban így imádkozunk: „Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba.”


    Az Egyház harmadik része a megdicsőült Egyház. Ezt a szentek alkotják, akik eljutottak már Isten örök Országába. Az ő közbenjárásukért imádkozunk az eucharisztikus imádságban: „Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.”


    Az Egyháznak ez a három szintje szüntelen élő kapcsolatban van egymással. A küzdő és a megdicsőült Egyház szüntelen könyörög a szenvedő Egyházért, hogy a tisztítóhely ideigtartó büntetésétől mihamarabb megszabaduljanak. A megdicsőült Egyház pedig - a szentek - közbenjárnak értünk.


    A mai nap az ünneplés napja. Azokra az emberekre emlékezünk, akik megmutatták az utat, hogy igenis el lehet jutni az örök életre a Krisztus által meghirdetett élettel, s valójában azt hirdetik, hogy a halál után van folytatás; sokkal szebb, mint amire valaha is gondolni mernénk. Ha csak a hegyek csodálatosságát, a virágok egyszerű szépségét tekintjük, mennyivel csodálatosabb és szebb az, aki mindezt teremtette, alkotta.


    A mai ünnep üzenete, hogy kövessük a szentek példáját, váljunk szentté, mert így juthatunk el Isten örök Országába!

Október hónapjára

Feltöltve:  2015. szeptember 24.


Babits Mihály: Októberi ájtatosság


A kórus padján, honnan a rácson át
látni a templom sok kicsi villanyát
mert az imát villany kiséri
s uj tüze régi Urunk dicséri:

 

a kórus padján egymagam ülök én,
mint egy kárvallott, elkeserült legény,
bárány-e, bárány-e vagy farkas?
Szól a litánia: lelkem, hallgass!

 

Uram, ki úr vagy száz seregek fölött,
teremtesz és ki ellened, eltöröd,
világokat vegyítesz, sujtasz,
s lelket a lomha rögökben gyujtasz,

 

te, kit magasztal a zenit és nadir
a jármod édes és a csapásod ír:
jármodba fogj be, csapj meg engem,
mért nem örök diadalmad zengem?

 

Mért zengem a csuf, kór kicsinyek hadát,
a földi szégyent, béka-egércsatát,
a halni születőknek éltét,
unt bajok ujszerü visszatértét?

 

Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy?
Pedig a soknál mennyire több az egy,
az Egy, aki Valaki, mégis,
akire hallgat a föld is, ég is.

 

Egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassu lidércnyomás,
de legcsodásabb látomásunk
te vagy, Urunk, te vagy, égi másunk!

 

Te a nagy Álom, te vagy a fő Lidérc:
a tested lélek, hanem a lelked érc,
érclelkeddel lelkünkre fekszel,
századok ülnek el és növekszel.

 

Kórus padjáról, halld, sürü rácson át
küldöm tehozzád, Isten, ez uj imát:
hatalmas vagy földön és égen:
adj, magad ellen, erőt énnékem!

Ima az üldözöttekért!

Feltöltve:  2015. szeptember 11.

 


Mindenható Mennyei Atyánk!


Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg, Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen.

 

Miatyánk…, Üdvözlégy Mária…