Soproni Szent István Római Katolikus Plébánia

Ma 2022. május 22.,
Júlia, Rita napja van.

 

Lelkiség

Advent második hete hétfő

Feltöltve:  2021. december 06.

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek!
Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” (Iz 35,4)

 

 

Istent keresni mindenekelőtt azt jelenti, hogy Ő talál meg téged.
Istent választani azt jelenti, hogy a hitben átadod magadat Neki.
Építsd életedet erre a hitre mint láthatatlan alapra.
És így ne beszélj túl sokat Istenről, hanem élj abban a tudatban, hogy tenyerébe írta nevedet.
Éld meg emberi feladataidat abban a felszabadító bizonyosságban,
hogy a világban semmi sem szakíthat el Téged Istennek irántad való szeretetétől.
Isten a Názáreti Jézusban egészen különleges módon megmutatja, hogy mennyire keresi az embereket.
Jézus Krisztusban egy ember mutatja meg,
hogyan tartozhatunk egészen Istenhez,
mekkora lehet egy ember szabadsága és embersége,
bátorsága és önfeledtsége, ha megtalálja őt Isten,
és ha ő egészen ráhagyatkozik.
Élj ezért örömben és reményben, szorongás és félelem nélkül,
békében magaddal és a világgal,
szüntelen imádásban és hálaadásban,
mert Isten jósága örökké veled marad.

(Brakkenstein közösség)

Advent II. vasárnapja

Feltöltve:  2021. december 05.

Készítsétek elő az Úr útját!
Egyengessétek ösvényét,
és minden ember meglátja az Üdvözítőt,
akit elküld az Isten. (Lk 3,4)


Uram, Istenem, egyetlen reményem!
hallgass meg engem,
nehogy megfáradva ne akarjalak keresni Téged;
add, hogy mindig égő nyugtalansággal keressem Arcodat!
Te adj erőt keresésedhez,
aki megadtad,hogy megtaláljalak Téged,
és reményt adtál, hogy egyre jobban megtaláljalak.
Előtted van erőm és erőtlenségem,
őrizd meg erőm és gyógyítsd meg gyengeségemet!
Előtted tudásom és tudatlanságom,
ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem,
ahol bezártad az ajtót, nyisd meg zörgetésemre!
Emlékezzem Rád, ismerjelek meg és szeresselek Téged!
Amikor eljutunk Hozzád, megszűnnek ezek a szavak,
amelyeket szaporítunk, anélkül, hogy elérnénk Téged,
akkor majd egyedül Te maradsz minden mindenben,
akkor majd vég nélkül dicsőítve Téged,
Benned egyek leszünk.

(Szent Ágoston)

Advent első hete szombat

Feltöltve:  2021. december 04.

Azon a napon a süketek meghallják a könyv szózatát, és a homály és sötétség elmúltával látni fog a vakok szeme. A szelídek örülnek az Úrban és a szegények ujjonganak Izrael Szentjében. (Iz 29,18)

 

Istenem, szükségem van rád,
hogy taníts napról napra,
minden napnak a követelménye és szükséglete szerint.
Add meg nekem, Uram,
a lelkiismeretnek azt a tisztaságát,
amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel.
Fülem süket, nem hallom hangodat.
Szemem homályos, nem látom jeleidet.
Csak te tudod élessé tenni szememet,
megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál,
és hallgassam szavadat.

(J. H. Newman)

Advent első hete péntek

Feltöltve:  2021. december 03.

Világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?
Életem oltalmazója az Úr: kitől rettegnék? (Zsolt 26,1)

 

Istenem szeretlek tégedet
Nem csak, hogy add meg üdvömet,
Vagy mert ki téged nem szeret,
Örökös tűzzel bünteted.
Én Jézusom, kereszteden
Magadhoz ölelted szívemet.
Szeget, lándzsát, gyalázatot,
Mindent eltűrtél értem ott,
Verejtéket, fájdalmakat
Halálos aggodalmakat,
S halált is. És mindezt egyért,
Énértem bűnösért.
Hogyne szeretne hát szívem,
Jézus, szerelmes Istenem.
Nem hogy mennyekben üdvözíts,
vagy kárhozatra ne taszíts.
Nem, mert jutalmad áhítom:
De mint te engem, Jézusom,
Szeretlek most s mindenkoron.
Csak mert királyom vagy nekem,
Csak, mert te vagy én Istenem.

(Xavéri Szent Ferenc)

Advent első hete csütörtök

Feltöltve:  2021. december 02.

Remélek az Úrban,
benne remél lelkem,
és bízom szavában. (Zsolt 129,5)


Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van
kívül a világban és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket, amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket. Amen.

(Jürgen Moltmann)

Advent első hete szerda

Feltöltve:  2021. december 01.

Irgalmasságodban bizakodtam, Uram.
Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem.
(Zsolt 12,6)

 

Atyám
Reád bízom magam,
tégy velem úgy, amint Neked tetszik,
bármi legyen is, megköszönöm.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok.
Csak akaratod teljesüljön bennem
és minden teremtményedben,
más vágyam nincs is Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet;
Neked adom azt, Istenem,
szívem egész melegével,
mert szeretlek Téged,
és ez a szeretet késztet arra,
hogy teljesen Neked adjam magam,
mérték nélkül, határtalan bizalommal
kezedbe helyezzem életem;
mert hiszen Te vagy az én Atyám!

(Charles de Foucauld)

Advent első hete kedd

Feltöltve:  2021. november 30.

Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket.

Azok otthagyták hálóikat és követték őt. (Mt 4,19-20)

 

„Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”, mégpedig nem holnap vagy holnapután, hanem most nyomban, azonnal, tétovázás nélkül. Hiszen ez a kereszt voltaképpen nem jelent egyebet, mint szívós küzdelmet a megrögzött rossz szokások és a belénk gyökerezett bűnök ellen; s ezeknek a fokozatos gyomlálgatása, meg a lelki fegyelem bevezetése egyrészt nem is olyan teljesíthetetlenül nehéz, másrészt meg előnyös is, mert bizonyos egyensúlyt, erőt és derűt ad, frissebb munkakedvet és környezetünkben nyugodtabb, melegebb, békésebb légkört.

(Rónay György)

Advent első hete hétfő

Feltöltve:  2021. november 29.

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj (Mt 8,8)

 

Jézus azért jön, hogy megmutassa: Isten a Szeretet szelíd Istene, aki minden emberrel szeretetkapcsolatra, közösségre szeretne lépni, nem kényszerítve, sem nem kötelezve, hanem gyengéden hívogatva és várva, hogy ki-ki levegye a büszkeség, függetlenség és az önigazolás lakatját, és behívja őt.
Jézus azért jött, hogy átalakítson bennünket, hogy bennünk éljen, hogy olyanokká váljunk, mint Ő. Hogy ezentúl már ne reszkető szolgák legyünk, akik híven megtartják a törvényt, hanem szabad emberek, akik szabadságukat a Léleknek köszönhetik, mert általa és benne alakultak át.

(Jean Vanier)

Advent I. vasárnapja

Feltöltve:  2021. november 28.

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségedet add meg nékünk! (Zsolt 84,8)

 

Hozzád emelem lelkemet,
Uram, Istenem,
benned bizakodom.
Hiszen akik benned bizakodnak,
azok szégyent soha nem vallanak.
Uram, mutasd meg nekem útjaidat,
taníts meg engem ösvényeidre!
Vezess igazságod szerint és taníts engem,
hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom,
minden időben benned bizakodom!
Emlékezzél meg, Uram irgalmasságodról,
és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet!
Megbocsát az Úr és hűséges,
megmutatja az utat a bűnösnek.
Az engedelmeseket igazságban vezeti,
az alázatosakat megtanítja ösvényeire.
Az Úr minden útja kegyelem és hűség
azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét.
Nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet!
Óvd meg lelkemet és mentsd meg.
Uram, tebenned remélek.

(Zsolt 24)


Adventi naptár 2021.

Feltöltve:  2021. november 22.

 

 

Adventi útra hívjuk szeretettel honlapunk látogatóit.

Kívánjuk, hogy a naponta megjelenő idézetek, versek, imák segítsék karácsonyi készületünket.


Ádventi házunk van, sokablakos.
Minden este nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.


Ablaktábláin biztató írás:
eljő a mennyekből a Messiás.
S a nevét nevezik Csodálatosnak.
És fölemeli, akit megtaposnak.
És a békesség Fejedelme lesz:
szabadulást hoz, életet szerez.

 

Telnek a percek, múlnak a napok,
sorra kinyílnak mind az ablakok.
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret.
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek.
Mi áhítattal álljuk mind körül.
A ház sugárzik, és a szív örül.

 

De én egy másikat is ismerek.
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg.
Van-e gondom sok sötét ablakára?
Hiszen itt a karácsony nemsokára.
Nyitom-e sorra mindenegy napon
Krisztusra váró lélekablakom?

 

 Mert az a lelkem is: ádventi ház.
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz,
olyan sötét lesz majd karácsony-estén,
a fényt, vigaszt hiába is keresném.
Ha majd minden szem, minden szív ragyog,
akkor siratnám, hogy sötét vagyok.

 

Sötét lelkemen sötét ablakok,
táruljatok, örömre nyíljatok!
Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva.
Ragyogjon mind a Messiásra várva!
Sötét ádventi ház, sokablakos!
Minden este nyíljék egy ablakod!

(Túrmezei Erzsébet: Adventi ház)