Szent István Plébánia

Ma 2020. február 17.,
Donát napja van.

 

Hirdetések

Húsvét 4.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 29.


1. A hét folyamán megkezdjük május hónapját, amely a Szűzanyának van szentelve. Ezért a hétköznapi esti szentmisék után imádkozzuk a Loretto-i litániát, a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve. Szombaton és vasárnap pedig az esti szentmisék előtt 18.45 órától. Az ének szavaival hívunk mindenkit: „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek…”!


2. Elsőpéntek lesz, amikor Jézus Szentséges Szívét köszöntjük. A szentmisék előtt gyónási lehetőség van.


3. Ugyancsak pénteken az elsőáldozók részére templomi próbát tartunk 17.00 órától.


4. Jövő vasárnap május első vasárnapja, 18.00 órától szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért a rózsafüzér-társulat tagjai vezetésével. A jövő vasárnapi perselyadományokat templomunk belső felújítására gyűjtjük. Ezen a vasárnapon az édesanyákat, nagyanyákat köszöntjük.


Városi hirdetés:


5. A Szent György Plébánián rendezik meg 2012. május 11-től, a 18. Antióchia Nagyhétvégét fiatalok részére. Részletes tájékoztatás a hirdetőtáblákon olvasható.
 

Húsvét 3.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 22.


1. Vasárnap 18.00 órától imaóra lesz a Cursillo-csoport vezetésével.


2. Szerdán Szent Márk evangélista ünnepét tartjuk, és a szentmise után zsolozsmát imádkozunk.


3. Az elsőáldozók részére templomi próbát tartunk 2012. április 27-én (péntek) 17.00 órától.


4. Jövő vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja lesz, amikor hivatásokért imádkozunk. A Győri Papnevelő Intézetben három egyházmegye papnövendékei – győri, szombathelyi és nagyszombati – készülnek a papi hivatásra. Az idei esztendőben, Jó Pásztor ünnepén, a kispapok a Győri Egyházmegye plébániáit keresik fel és tesznek tanúságot hivatásukról. Így a jövő hétvégére, plébániánkra is érkezik két kispap, akik szolgálatukkal és igehirdetésükkel teszik széppé Jó Pásztor ünnepét. A hét folyamán imáinkat ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Jövő vasárnapi perselyadományainkkal pedig segítsük a papnevelés nemes feladatát.


Városi hirdetések:

5. 2012. április 27-én (péntek) 19.00 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében előadás lesz a Szent György Plébánia Jezsuita termében. Az előadást Horváth Imre városplébános úr tartja.
Az előadás címe: A hit éve


6. A Szent György templom búcsúját a héten, kedden és jövő vasárnap tartják. Kedden 18.00 órakor az ünnepi szentmisét Zsebedics József kanonok úr mutatja be. Jövő vasárnap 11.00 órakor Dr. Seregély István ny. egri érsek úr; 17.00 órakor Erdész Ferenc kanonok úr mutat be ünnepi szentmisét. A képviselőtestületek delegáltjait a vasárnap de. 11 órás szentmisére és a szentmisét követő állófogadásra várják.

 

Húsvét 2.vasárnap

Feltöltve:  2012. április 15.


1. Megköszönjük mindazok adományát, akik eddig már a plébánián befizették egyházközségi hozzájárulásukat. Erre továbbra is lehetőség van. A héten már indul az egyházi adószedő – Simonfi Ferencné Zsuzsa asszony, akinél befizethetik egyházi hozzájárulásukat, akik még nem rendezték. A győri egyházmegyében a megállapított minimál összeg: keresettel rendelkezőknek éves 4 000 Ft, nyugdíjasnak, vagy GYES-en lévőknek éves 2 000 Ft. Ezen pénzösszegekből tartjuk fenn templomunkat és plébániánkat. Ezért kérjük szeretettel adományaikat. Az idei évben továbbra is lehetőség van arra, hogy sárga postai csekken befizetni lehet ezeket az összegeket, amit kérhetnek az egyházi adószedőtől ill. a plébánián.

Húsvétvasárnap 2012

Feltöltve:  2012. április 08.


1. Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen adjunk hálát a feltámadás ajándékáért.


2. Megköszönöm mindazok munkáját, segítségét és áldozatát, akik templomunk takarításában és az ünnepre való felkészítésében segédkeztek. Továbbá a képviselő testület helytállását és mindazoknak, akik széppé tették a Szent Három Napot. Örömmel láttam, hogy milyen sokan vettek részt a szentmiséken, a keresztúton, a szertartásokon és a körmeneten. Külön köszönetet mondok templomunk énekkarának a szép, lélekemelő előadásukért.


3. 2012. április 13-án (péntek), Fatima-i körmenetet tartunk. Szeretettel hívjuk a Szűzanyát köszöntő kedves híveket.


4. Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepét tartjuk.


5. Kívánom, hogy adja meg a Feltámadott Úr mindnyájuknak azt a belső, lelki boldogságot, ami által mindannyian új életre kelhetünk Krisztussal. Töltse el lelküket, az ő Szívének irgalmas szeretete, húsvéti öröme és igaz békessége. Ezen gondolatokkal kérem életükre Isten, ajándékozó áldását!


 

Nagyheti szertartások

Feltöltve:  2012. április 05.

 

 

Szeretettel várunk minden kedves testvérünket a nagyheti szertartásokra!

 

A nagyhét szertartásainak időpontjait és a Szentsír nagyszombati őrzési rendjét az alábbiakban közöljük: (csatolmányok menü)

Virágvasárnap 2012

Feltöltve:  2012. április 01.


Vasárnap 17.00 órakor szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Szeretettel várunk mindenkit, különösen a Rózsafüzér-társulat tagjait.


A NAGYHÉT SZERTARTÁSAI:

1. Nagycsütörtök: Az utolsó-vacsora emlékmiséje 19.00 órakor, amikor a papság szentségére és a Szent Eucharisztia szerzésére emlékezünk. A szentmise után virrasztás az Oltáriszentség előtt.


2. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe. 15.00 órakor keresztutat végzünk. 19.00 órakor szertartások, hódolat a kereszt előtt, majd Passió, plébániánk kórusának előadásában. Ezen a napon szigorú böjtöt tartunk, amikor 14 évtől hústilalom van, 18 évtől 60 éves korig – háromszori étkezés.


3. Nagyszombat: A szentsír látogatásának napja. Kérjük a szülőket és nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket, unokáikat Jézus sírjához. A templom egész nap nyitva lesz. A szentsír őrzési rendjét a hirdetőtáblákra kifüggesztettük.

20.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében a húsvéti vigília szertartásait végezzük. A szentmise után tartjuk, - jó idő esetén - a feltámadási körmenetet. Ezúton kérek tisztelettel mindenkit, hogy fegyelmezetten és hívő keresztényként vegyen részt a körmeneten, énekeinkkel és imákkal köszöntsük a feltámadt Üdvözítőt.
Az ételek megáldása nagyszombaton, a feltámadási körmenet végén és húsvétvasárnap a 8.30 órás szentmise végén lesz, amikor plébániánk területén fogyasztandó ételekre kérem Isten áldását.


4. HÚSVÉTVASÁRNAP: A szentmisék a vasárnapi miserendnek megfelelően lesznek.


                                                                        † † †


5. A Szent Domonkos templomban „négy napos lelkigyakorlat” kezdődik virágvasárnap 16.00 órakor. A lelkigyakorlat szónoka: Bognár István plébános
.
 

Nagyböjt 5.vasárnap

Feltöltve:  2012. március 25.


1. Az Élő Kövek keresztény könyvesbolt nagyböjti könyvvásárt tart a templom árkádjai alatt, a Szent István szobornál a szentmisék előtt és után.


2. Köszönetet mondunk mindazok felé, akik részt vettek plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatán. Akik még nem végezték el húsvéti szentgyónásukat, erre lehetőségük van a szentmisék előtt. A Szent Három napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat) nem lesz gyóntatás.


3. Az esti szentmisék vasárnaptól már a nyári időszámítás szerint kezdődnek, 19.00 órakor.


4. Hétfőn az esti szentmise után képviselő-testületi gyűlést tartunk.


5. A héten Fájdalmas-péntek lesz. Ezen a napon templomunkban nem lesz keresztút, mert a közös VÁROSI KERESZTÚTON veszünk részt, amely 20.00 órakor kezdődik, és a Szent György templomból indul. A stációkat más-más plébániák imádkozzák. Az utolsó állomás a Bécsi-dombon az Amfiteátrumnál lesz. A keresztútra hozsanna énekeskönyvet és mécsest hozzunk magunkkal.


6. Jövő vasárnap virágvasárnap lesz. A 10 órás szentmise kezdetén tartjuk a barkaszentelés ünnepélyes formáját. A barkaágakat a templom előtt szenteljük meg és a jeruzsálemi nép példáját követve vonulunk be az Úr templomába. A szentmisén templomunk kórusa énekli a Passiót, Urunk szenvedésének történetét.


7. A Szent György templomban 2012. március 26-án, (hétfő) lelki örökbefogadást tartanak.


8. Zarándokút indul Medjugorjéba 2012. május 31-én.

A hirdetésekhez tartozó plakátok megtalálhatók a hirdetőtáblákon.

Minden kedves testvérünknek további szép nagyböjti felkészülést kívánunk.

 

Szentségimádás

Feltöltve:  2012. március 18.

 

Szeretettel várunk mindenkit a Szent István templom szentségimádási napjára,

2012. március 18-án (vasárnap).

Imádjuk és engeszteljük az Urat!

 

 

 

"Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!

Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.

Néked szívem, lelkem átadja magát,

mert téged szemlélve elveszti magát!"

                                                   (Aquinói Szent Tamás)

Nagyböjt 4.vasárnap

Feltöltve:  2012. március 18.


1. Templomunk egész napos szentségimádása van. A szentségimádási nap nagy lehetőséget kínál arra, hogy elmélyedjünk az Eucharisztikus titokban. A nap folyamán hozzunk áldozatot és jöjjünk el a szentségimádási órák valamelyikére, hogy imádásunkat kifejezhessük Krisztusnak.


2. A város templomainak szentségimádását is a héten tartják. A részletes tájékoztató hirdetőtáblákon megtalálható.


3. A héten hétfőtől szerdáig LELKIGYAKORLAT lesz templomunkban. 17.00 órától gyóntatás, majd 18.00 órakor szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Juhos Imre peresznyei plébános vezeti az idei év lelkigyakorlatát. Szeretettel várunk mindenkit.


4. Jövő vasárnaptól érvénybe lép a nyári időszámítás, amikor óráinkat egy órával előbbre állítjuk. Ezért jövő vasárnaptól az esti szentmisék már 19.00 órakor kezdődnek.

 

Nagyböjt 3.vasárnap

Feltöltve:  2012. március 11.

 

1. Kedden Fatima-i körmenet tartunk és a Szűzanya közbenjárását kérjük.

 

2. Pénteken 17.30 órától keresztutat végzünk.

 

3. Szombaton lesz a győri vérrel könnyező Szűzanya kegyképének ünnepe. Ezen a napon, a papság zarándoklatát tartják. De. 11 órakor ünnepélyes koncelebrációs szentmise a győri Bazilikában. Az ünnepi szónok: Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát. Vasárnap pedig a hívek zarándoklatára kerül sor.

 

4. Jövő vasárnap templomunknak egész napos szentségimádása lesz. A képviselő-testület és a rózsafüzér-társulat beosztása kifüggesztve a hirdetőtáblákon megtalálható. A szentségimádási nap a következőképpen épül fel:
10.00 órás szentmise után SZENTSÉGKITÉTEL;
11.00 órától, óránként váltják a testületi tagok, ill. a rózsafüzéres tagok egymást;
15.00 órától az ifjúság imaórája lesz, amelyen templomunk ifjúsági zenekara játszik. Kérjük a hittanosokat és a fiatalokat, különösen az elsőáldozásra és bérmálásra készülőket, hogy ezen a szentórán vegyenek részt.
16.00 órától a város hívei részére szentóra.
17.30 órától SZENTSÉGELTÉTEL, majd 18.00 órakor szentmise.
A szentségimádási nap nagy lehetőséget kínál arra, hogy elmélyedjünk az Eucharisztikus titokban. A hét folyamán lélekben készüljünk e lelki találkozásra Krisztussal.

5. Jáki Sándor Teodóz győri bencés atya koncerttel egybekötött előadást tart a felújított Bencés templomban: március 16-án este 7 órakor. Részleteket olvashatják a hirdetőtáblán ,,időrengés" címmel.